Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP

DIENSTEN EN BETALINGEN (5/2022)


1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke vastgestelde afwijkingen zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op al onze verkoopo­ vereenkomsten en overeenkomsten die betrekking hebben op de door ons te presteren diensten. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden.


2. Prijzen

(a) Voor alle bestellingen worden op de dag van de levering der goederen geldende prijzen aangerekend.

(b) De levering gebeurt, behoudens schriftelijke afwijking, op de zetel van STUDEX® Benelux.

(c) Voor aangetekende, rembours­ en expreszendingen worden extra kosten in rekening gebracht.

(d) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.


3. Overmacht

De opdrachten / bestellingen worden zo spoedig mogelijk, naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerkings­ en productiemogelijkheden, uitgevoerd. Indien, wegens omstandigheden, wij, buiten onze schuld, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te beëindigen. Staking zal steeds als een geval van overmacht beschouwd worden.


4. Betaling

(a) Alle betalingen geschieden op onze maatschappelijke zetel, ofwel op de bankrekening van STUDEX® Benelux.

(b) Onze rekeningen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar. Wij houden ons steeds het recht voor onder rembours te leveren.

(c) Indien de koper niet binnen de acht (8) dagen na vervaldatum van de factuur betaalt, dan zal op het nog verschuldigd saldo vanaf vervaldag het bedrag verhoogd worden met de verwijlintresten conform art.5 van de wet van 2 Augustus 2002 en dit achtereenvolgens in functie van de wijzigingen van deze intrestvoet vanaf de vervaldata van de factuur en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom met een minimum van 40,– Euro en een maximum van 2.500,– Euro, een en ander zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is en ongeacht of de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd werd.

(d) Al de aan de afnemer toebehorende goederen die zich om welke reden dan ook in ons bezit bevinden, worden geacht in pand te zijn gegeven als zekerheid van de betaling van de schulden ten overstaan van STUDEX® Benelux. Dit ook indien die schulden geen verband houden met de goederen die het voorwerp van het pandrecht uitmaken.


5. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, uitgezonderd andersluidende schriftelijke overeenkomst, behouden wij de eigendom van de al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van de kosten, en in voorkomend geval de renten en het schadebeding.


6. Risico-overgang

Onverminderd het bepaalde in art. 2 en 5 gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de koper op het ogenblik van de levering. Indien de goederen niet afgehaald worden binnen de 15 dagen nadat de afnemer hiertoe schriftelijk werd uitgenodigd, wordt geacht de levering gebeurd te zijn en staat STUDEX® Benelux daarom niet meer in voor de goede bewaring van de goederen.


7. Klachten

Klachten moeten ons onverwijld en dit uiterlijk binnen de 8 dagen schriftelijk gemeld worden. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na het aan het licht komen, gemeld worden. Bij afwezigheid van een klacht binnen de daarvoor gestelde termijn worden de geleverde zaken geacht te zijn geaccepteerd en goedgekeurd. Defecte artikelen dienen geretourneerd te worden naar de maatschappelijke zetel in Genk. Bij defecte artikelen is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot het vervangen of vergoeden van de geleverde artikelen. Alle kosten van verzending komen voor rekening van de koper.

8. Professioneel gebruik

De vennootschap wijst er de koper / afnemer op dat de door haar verkochte goederen steeds bestemd zijn voor professioneel gebruik en of plaatsing en deze enkel volgens de door de producent en/of STUDEX® Benelux verstrekte instructies.


9. Verbod op verkoop

De STUDEX® piercing producten vereisen een professionele opleiding, gedetailleerde instructies en gespecialiseerde kennis, evenals het gebruik van het geschikte instrument. Onze STUDEX® producten (in het bijzonder System75TM) mogen dus niet rechtstreeks aan eindgebruikers verkocht worden voor eigen gebruik. Dit is enkel toegestaan wanneer een door STUDEX® opgeleide verkoper of assistent deze producten onmiddellijk na aankoop gebruikt om oorgaatjes te zetten bij de consument met behulp van een door STUDEX® ontwikkeld en hiervoor bestemd instrument. (verkoop van goederen ter plaatse).


10. Bevoegdheid

In geval van betwisting betreffende de levering of de betaling ervan, evenals ter gelegenheid van de toepassing en de interpretatie van onze algemene voorwaarden erkennen partijen de bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, in voorkomend geval van het Vredegerecht van het kanton Genk.