Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, DIENSTEN EN BETALINGEN


Deze pagina bevat de algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website. Leest u zeker ook ons privacybeleid.


1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke vastgestelde afwijkingen zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op al onze verkoopsovereenkomsten en overeenkomsten die betrekking hebben op de door ons te presteren diensten, Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden,


2. Prijzen

a,   Voor alle bestellingen worden op de dag van de levering der goederen geldende prijzen aangerekend.

b.   De levering gebeurt, behoudens schriftelijke afwijking op de zetel van de verkoper.

c.   Voor aangetekende, rembours- en expreszendingen worden extra kosten in rekening gebracht.

d.   Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.


3. Overmacht

De opdrachten/bestellingen worden zo spoedig mogelijk, naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerkings- en productiemogelijkheden, uitgevoerd.  Indien

Wegens omstandigheden wij, buiten onze schuld, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst

op te schorten zolang de omstandigheden voortduren dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te beëindigen. Staking zal steeds als een 

geval van overmacht beschouwd worden,


4. Betaling

a.    Alle betalingen geschieden op onze maatschappelijke zetel, ofwel op een bankrekening ten name van de verkoper.

b.   Onze rekeningen zijn, behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar. Wij houden ons steeds het recht voor onder rembours te leveren.

c.   Indien de afnemer niet binnen de acht ( 8) dagen na vervaldatum van de factuur betaalt, dan zal op het nog verschuldigd saldo vanaf vervaldag een interest van

      één (1) procent per begonnen maand worden aangerekend en bovendien zal op dat saldo, als forfaitaire schadevergoeding, een verhoging worden toegepast van tien

      (10) procent, met een minimum van vijfenzeventig (75,00) euro, een en ander zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is en ongeacht of de overeenkomst al

      dan niet gedeeltelijk uitgevoerd werd.

d.   Al de aan de afnemer toebehorende goederen die zich om welke reden dan ook in ons bezit bevinden, worden geacht in pand te zijn gegeven als zekerheid van de

       betaling van de schulden ten overstaan van de verkoper. Dit ook indien die schulden geen verband houden met de goederen die het voorwerp van het pandrecht

       uitmaken.


5. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, uitgezonderd anders luidende schriftelijke overeenkomst, behouden wij de eigendom van de al de door ons

Verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van de kosten, en in voorkomend geval de renten en het schadebeding.


6. Risico-overgang

Onverminderd het bepaalde in art. 2 en 5 gaat het risico met betrekking tot de goederen over  op de koper op het ogenblik van de levering.

Indien de goederenniet afgehaald worden binnen de 15 dagen nadat de afnemer hiertoe schriftelijk werd uitgenodigd, wordt geacht de levering gebeurd te zijn en staat

de verkoper daarom niet meer in voor de goede bewaring van de goederen.


7. Klachten

Klachten moeten ons onverwijlt en dit uiterlijk binnen de 8 dagen schriftelijk gemeld worden. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na het aan het licht komen,

gemeld worden.


8. Professioneel gebruik

Bij aankoop van een STUDEX® oor piercing product uit deze lijst, stemt u ermee in deze producten niet rechtstreeks aan de eindgebruiker te verdelen of te verkopen.  


Wanneer u deze producten verder doorverkoopt aan andere bedrijven, bent u verantwoordelijk om deze informatie met hen te delen.  


Om gaatjes te zetten is een professionele training vereist. Zonder gedetailleerde instructies en gespecialiseerde kennis kan met niet op een veilige en verantwoorde manier gaatjes zetten. Onze STUDEX® oor piercing producten mogen dus niet gebruikt worden door de eindgebruiker om zelf gaatjes te zetten.  


9. Bevoegdheid

In geval van betwisting betreffende de levering of de betaling ervan, evenals ter gelegenheid van de toepassing en de interpretatie van onze algemene voorwaarden

erkennen partijen de bevoegdheid van de Rechtbank van het Arrondissement Tongeren, in voorkomend geval van het Vredegerecht van het kanton Genk.